Glossary

 • annotatie
  verrijking van tekst met extra informatie
 • annotaties
  extra informatie waarmee  tekst is verrijkt
 • annoteren
  verrijken van tekst met extra informatie
 • antroponymisch
  met betrekking tot persoonsnamen
 • applicatie
  computerprogramma voor eindgebruikers
 • applicaties
  computerprogramma’s voor eindgebruikers
 • artesteksten
  genre van praktische en informatieve Middelnederlandse teksten, waarin kennisoverdracht centraal staat
 • attestatie
  bewijs (in een tekst of een spraakbestand) voor het bestaan van een woord
 • attestatiemateriaal
  bron die gebruikt wordt om bewijzen te vinden voor het bestaan van een woord
 • bronmateriaal
  teksten die als basis dienen voor het maken van woordenboeken, corpora en lexica
 • bronnenmateriaal
  teksten die als basis dienen voor het maken van woordenboeken, corpora en lexica
 • complementatiepatronen
  vaste sets syntactische combinatiemogelijkheden bij een woord
 • complementatiepatroon
  vaste set syntactische combinatiemogelijkheden bij een woord
 • computationeel
  met behulp van een computer (gemaakt)
 • computationele
  met behulp van een computer (gemaakte)
 • corpora
  grote verzamelingen geschreven of gesproken teksten, gemaakt om een taal te bestuderen en te beschrijven
 • corpus
  grote verzameling geschreven of gesproken teksten, gemaakt om een taal te bestuderen en te beschrijven
 • corpusapplicatie
  computerprogramma waarmee in tekstverzamelingen of in één specifieke tekstverzameling  kan worden gezocht
 • diachrone
  gericht op of m.b.t. de historische ontwikkeling; niet beperkt tot één periode
 • diachroon
  gericht op of m.b.t. de historische ontwikkeling; niet beperkt tot één periode
 • entry
  trefwoord; ingang in een woordenboek of lexicon
 • entrylijst
  lijst trefwoorden; lijst ingangen in een woordenboek of lexicon
 • entry’s
  trefwoorden; ingangen in een woordenboek of lexicon
 • equivalent
  (woord) met een gelijke betekenis
 • equivalenten
  woorden met een gelijke betekenis
 • etymologie

  de herkomst van een woord of, meer in het algemeen, de studie van de herkomst van woorden

 • etymologisch

  met betrekking tot de herkomst van een woord of van woorden

 • etymologische

  met betrekking tot de herkomst van een woord of van woorden

 • geannoteerd
  verrijkt met extra informatie
 • geannoteerde
  verrijkt met extra informatie
 • getranscribeerd
  overgebracht van een handgeschreven of gedrukte tekst, een tekstafbeelding of een geluidsfragment naar een digitaal (tekst)bestand, bijv. door overtypen
 • getranscribeerde
  overgebracht van een handgeschreven of gedrukte tekst, een tekstafbeelding of een geluidsfragment naar een digitaal (tekst)bestand, bijv. door overtypen
 • glos
  verklarende aantekening of vertaling van een woord tussen de regels of in de marge (van een middeleeuws handschrift)
 • glosse
  verklarende aantekening of vertaling van een woord tussen de regels of in de marge (van een middeleeuws handschrift)
 • glossen
  verklarende aantekeningen of woordvertalingen tussen de regels of in de marge (van een middeleeuws handschrift)
 • hiërarchisch
  op basis van verschillende rangen (geordend)
 • hiërarchische
  op basis van verschillende rangen (geordende)
 • hoofdtrefwoord
  hoofdvorm van een woord; trefwoord waaronder je de betekenis, vertaling of spelling van een woord in bijv. een woordenboek kunt opzoeken
 • hoofdtrefwoorden
  hoofdvormen van woorden; trefwoorden waaronder je de betekenis, vertaling of spelling van woorden in bijv. een woordenboek kunt opzoeken
 • infrastructuur
  geheel van voorzieningen, bijv. een speciaal ingerichte webomgeving waardoor het mogelijk is gezamenlijk aan een project te werken
 • lemma
  hoofdvorm van een woord; trefwoord waaronder je de betekenis, vertaling of spelling van een woord in bijv. een woordenboek kunt opzoeken
 • lemma’s
  hoofdvormen van woorden; trefwoorden waaronder je de betekenis, vertaling of spelling van woorden in bijv. een woordenboek kunt opzoeken
 • lemmata
  hoofdvormen van woorden; trefwoorden waaronder je de betekenis, vertaling of spelling van woorden in bijv. een woordenboek kunt opzoeken
 • lexica
  gestructureerde datasets met lemma's (hoofdvormen van woorden) en allerlei taalkundige informatie over die woorden, bijv. woordsoort, mogelijke woordvormen en uitspraak
 • lexicografie

  beschrijving van de woordenschat door het maken van o.a. woordenboeken

 • lexicologie

  wetenschap die de woordenschat bestudeert

 • lexicon
  gestructureerde dataset met lemma's (hoofdvormen van woorden) en allerlei taalkundige informatie over die woorden, bijv. woordsoort, mogelijke woordvormen en uitspraak
 • lexicons
  gestructureerde datasets met lemma's (hoofdvormen van woorden) en allerlei taalkundige informatie over die woorden, bijv. woordsoort, mogelijke woordvormen en uitspraak
 • manueel geverifieerd
  handmatig gecontroleerd
 • manueel geverifieerde
  handmatig gecontroleerde
 • metadata
  extra gegevens die bij (taalkundige) data worden vermeld; 'data over data', bijv. datering, auteursnaam, locatie
 • morfeem
  kleinste woordeenheid met een zelfstandige betekenis of betekenisbepalende functie
 • morfemen
  kleinste woordeenheden met een zelfstandige betekenis of betekenisbepalende functie
 • morfologie
  leer van de woordvorming en woordstructuur; bestudering van de vormen, verbuigingen, vervoegingen en afleidingen van woorden
 • morfologisch
  m.b.t. de woordvorming en woordstructuur  
 • morfologische
  m.b.t. de woordvorming en woordstructuur 
 • morfosyntactisch
  m.b.t. woorddelen en hun functie in zinsverband
 • morfosyntactische
  m.b.t. woorddelen en hun functie in zinsverband
 • morfosyntaxis
  leer van de woorddelen m.b.t. hun functie in zinsverband
 • n-gram
  reeks opeenvolgende woorden in een lopende tekst, waarbij n voor het aantal woorden staat
 • n-grammen
  reeksen opeenvolgende woorden in een lopende tekst, waarbij n voor het aantal woorden staat
 • n-grams
  reeksen opeenvolgende woorden in een lopende tekst, waarbij n voor het aantal woorden staat
 • named entities
  begrippen die worden aangeduid met een eigennaam en die bijv. een persoon, plaats of organisatie vertegenwoordigen
 • named entity recognition
  automatische herkenning van eigennamen
 • named entity recognizer
  computerprogramma voor automatische herkenning van eigennamen
 • OCR
  Optical Character Recogniton of optische tekenherkenning; methode om een afbeelding van tekst om te zetten in digitale, bewerkbare tekst
 • OCR-postcorrectie
  correctie, vaak m.b.v. een slimme tool, van tekst die automatisch is gegenereerd met optische tekenherkenning 
 • onomasiologische
  m.b.t. de verschillende woorden die er voor één begrip (concept) bestaan
 • paradigma
  grammaticaal geheel van de vervoegde of verbogen vormen van een bepaald woord
 • paradigma’s
  grammaticale gehelen van de vervoegde of verbogen vormen van woorden
 • paradigmata
  grammaticale gehelen van de vervoegde of verbogen vormen van woorden
 • parser
  computerprogramma dat de syntactische structuur van zinnen of de morfologische structuur van woorden ontleedt  
 • parseren
  syntactisch ontleden
 • parsers
  computerprogramma's die de syntactische structuur van zinnen of morfologische structuur van woorden ontleden
 • part of speech
  woordsoort
 • PoS
  part of speech; woordsoort
 • PoS-tag
  digitaal label dat van een woordvorm de woordsoort aangeeft
 • PoS-tagging
  het aanbrengen van digitale labels die per woordvorm de woordsoort aangeven
 • PoS-tags
  digitale labels die van woordvormen de woordsoort aangeven
 • semantiek
  betekenisleer; wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis van woorden
 • semantisch
  m.b.t. de betekenis(leer)
 • semantische
  m.b.t. de betekenis(leer)
 • semasiologische
  m.b.t. de verschillende betekenissen die één woord kan hebben 
 • synchrone
  gelijktijdige; gericht op hetzelfde tijdvak, zonder te kijken naar de historische ontwikkeling 
 • synchroon
  gelijktijdig; gericht op hetzelfde tijdvak, zonder te kijken naar de historische ontwikkeling 
 • synoniem
  (woord) met dezelfde betekenis
 • synoniemdefinities
  definities die bestaan uit een of meer woorden met dezelfde betekenis, i.p.v. een omschrijving; bijv. rijwiel = 'fiets'
 • synonieme
  met dezelfde betekenis
 • synoniemen
  woorden met dezelfde betekenis
 • synoniemrelaties
  verbanden tussen woorden op grond van gelijke betekenis
 • syntactisch
  m.b.t. de opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen
 • syntactische
  m.b.t. de opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen
 • syntaxis
  (bestudering van de) opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen; zinsleer
 • taalkundig verrijkt
  voorzien van taalkundige informatie, zoals woordsoort en lemma, d.m.v. codes of tags
 • taalkundig verrijkte
  voorzien van taalkundige informatie, zoals woordsoort en lemma, d.m.v. codes of tags
 • taalkundige verrijking
  het toevoegen van taalkundige informatie aan (woorden in) een tekst, bijv. informatie over de woordsoort, meestal d.m.v. bepaalde codes of tags
 • taalmaterialen
  bronnen, data en tools voor taalkundig onderzoek en taal- en spraaktechnologie, zoals tekstverzamelingen, woordenlijsten, wetenschappelijke woordenboeken, spraakcorpora en taal- en spraaktechnologische software
 • tag
  digitaal label met taalkundige informatie
 • taggen
  voorzien van digitale labels met taalkundige informatie (bijv. woordsoort of lemma)
 • tagging
  het voorzien van teksten met digitale labels met taalkundige informatie (bijv. woordsoort of lemma)
 • terminologie
  studie naar (het gebruik van) vakspecialistische woorden of woordgroepen
 • token
  in een tekst aangetroffen combinatie van karakters die een eenheid vormen
 • tokens
  in een tekst aangetroffen combinaties van karakters die een eenheid vormen
 • tool
  computerprogramma dat gebruikt wordt om digitale bestanden te bewerken of te analyseren
 • tools
  computerprogramma’s die gebruikt worden om digitale bestanden te bewerken of te analyseren
 • toponymisch 
  m.b.t. plaatsnamen en andere eigennamen van geografische eenheden
 • transcriberen
  een handgeschreven of gedrukte tekst, een tekstafbeelding of een geluidsfragment naar een digitaal (tekst)bestand overbrengen, bijv. door overtypen
 • transcriptie
  het overbrengen van een handgeschreven of gedrukte tekst, een tekstafbeelding of een geluidsfragment naar een digitaal (tekst)bestand, bijv. door overtypen
 • trefwoord
  ingang (hoofdwoord) in een woordenboek
 • trefwoorden
  ingangen (hoofdwoorden) in een woordenboek
 • valentie-informatie
  geheel van verbindingsmogelijkheden van een bepaald woord om met dat woord afleidingen en samenstellingen te vormen en om met andere woorden woordgroepen en zinnen te vormen
 • verrijken
  van extra (taalkundige) informatie voorzien
 • verrijking
  het digitaal voorzien van extra (taalkundige) informatie 
 • verrijkt
  van extra (taalkundige) informatie voorzien
 • volksetymologie
  verandering van een onbegrepen woord onder invloed van vermeende etymologische verwantschap met een bekend woord
 • volksetymologische

  door volksetymologie (verandering van een onbegrepen woord onder invloed van vermeende etymologische verwantschap met een bekend woord) tot stand gekomen

 • woordenboekapplicatie
  online versie van een woordenboek
 • woordenboekapplicaties
  online versies van woordenboeken
 • woordindices
  registers waarin aangetroffen woorden worden opgetekend
 • woordsoort
  soort of categorie waartoe een woord behoort, bijv. zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of werkwoord